EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Ako sa stať členom

    Pokiaľ sa rozhodnete stať našim členom  je potrebne vyplniť prihlášku  a zaslať ju na kontaktnú adresu poštou, alebo elektronicky na e-mail: vsfzpp@azet.sk. Po registrácii v združení a pridelení evidenčného čísla  sa stáva záujemca členom VSFZ  až po uhradení  členského poplatku podľa rozpisu:

 

Ø  deti do 15 rokov (vrátane)                    1,66€     50,-Sk/rok

Ø  dôchodcovia                                       3,32€   100,-Sk/rok

Ø  ostatní členovia                                    6,64€   200,-Sk/rok

 

Členský  príspevok  sa  uhrádza  ročne, vždy  do  konca   februára na č. účtu: 14831542/0200 (VÚB a. s.) a variabilný symbol je pridelené evidenčné číslo kolektívu alebo jednotlivca. S úhradou  sa súčasne predkladá aj evidenčný list s uvedením počtu členov (v prípadoch kolektívneho členstva), s  presnými údajmi o dátach ich narodenia a bydlisku.  Pri členoch - dôchodcoch - treba uviesť poznámku "d".

     Nakoľko sa v súčasnosti zmenila doba odchodu do dôchodku, prosíme túto skutočnosť uvádzať nielen u kolektívnych, ale aj individuálnych  členoch  združenia.

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one