EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Od Adama...

Takto nazvala  premiérový program DFS Jánošíček zo Svitu jeho vedúca pri príležitosti jeho uvedenia  v rámci osláv 15. výročia vzniku súboru.  Jednotlivé tanečné scénky, tanečné i spevné čísla sa niesli v duchu predstavy výročných zvykosloví z oblasti Liptova a Horného Spiša. Dobre zrealizovaná myšlienka Vlasty Horňákovej naberala  gradáciu  už po prvej vysoko štylizovanej scénke  „Od Adama",  ktorá predstavovala  stvorenie sveta i sveta detských hier.  Toto pásmo vytváralo symboliku vzniku sveta so zapojením jednotlivých detských hier,  aby  umocnili detský svet  hier. Chutné tanečné prevedenie detí pripravilo pre divákov zaujímavý obraz. 

V ďalších programových číslach sa objavili výjavy zo zvykoslovných výročí „Na gadačof"  scénické spracovanie detských hier a fašiangových zvykov z Liptova, ako aj tanečné motívy z tejto oblasti v podaní tanečníkov i sólistov.  Tieto čísla predstavovali  typické tanečné motívy  z Liptova vodený, do šaflíka  a do skoku a patrili k tým, ktoré boli i umelecky dobré stvárnené.   

Veľmi výrazný bol výkon sólistov v programovom čísle „Lištiakové cifry", ktorý predstavoval  vrchol tanečného umenia  programu.  Veľmi výrazné a umelecky hodnotné boli i chorovody z Liptovskej Tepličky a ukážky regrútskych zvykov  z tej iste oblasti.

Ďalší programový blok, ktorý korešpondoval  s dramaturgickým úmyslom, bolo pásmo Magický deň na Luciu. Týmto pásmom sa preniesli do zimného slnovratu, ktorý predstavuje vo výročnom zvykosloví výrazný a bohatý materiál vhodný na spracovanie do scénickej podoby, a ktorého  zvyky  patria i v súčasnej dobe k tým najviac zachovaným a spracovaným.  S týmto pásmom  a pásmom „Na gadačof" sa Janošíček prebojoval aj na celoslovenskú súťaž DFS v Likavke.  Na tieto magické výjavy nadviazali i ďalšie programové čísla - Valašské variácie (nesúce ocenenie laureát súťaže Šaffova ostroha 2010) a vianočné piesne, ktoré patria do skupiny osláv zimného slnovratu a narodenia spasiteľa. Vyvrcholením tejto časti boli Betlehémske hry z Liptova, predstavujúce narodenie Krista.

Posledné tance z Horného Spiša „Po goralski"  a „Kotka"  boli iba ukážkou tanečného umenia členov súboru, ktorým napriek snahe chýbal vycibrený goralský charakter, ale na ich ospravedlnenie je potrebné poznamenať, že táto oblasť je jedna z najťažších tanečný oblastí na Slovensku, ktorú charakterovo vie spracovať iba málo súborov na Slovensku.

Napriek tomu môžem konštatovať, že sa program veľmi páčil a patril k výrazným počinom choreografky a vedúcej súboru Vlasty Horňákovej, ktorá dokázala, že sa vie  pohrať s témou, ktorú si vyberie. Na vycibrenie charakteru niektorých tanečných motívov a čísiel je potrebné iba viac času, aby sa do nich tanečníci  viac vžili a dozreli. Premiérový program 15. výročia súboru Jánošíček  prispel k výraznému obohateniu jeho činnosti a verím, že bude napredovať.  Je potrebné konštatovať, že vo Svite Jánošíček výrazne prispieva k výchove v duchu ľudových tradícií a ich zachovaniu budúcim generáciám, za čo mu patrí veľká vďaka.

                                                                                                                                                            Juraj Švedlár

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one