EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
ODIŠIEL VÝZNAMNÝ ČLOVEK

Cyril.jpg

Dňa 16. apríla 2013 v podvečer zomrel náš bývalý kolega, priateľ,
pedagóg, výskumník, choreograf, režisér a scenárista, popredný expert pre tradičnú ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť:

prof. Cyril Zálešák (Kuželov 4. 2. 1920 - 16. 4. 2013 Bratislava).

Zdravotný stav p. Zálešáka sa posledné týždne postupne zhoršoval. A včera zosnul v nemocnici v Bratislave.


Stručne: Nestor Folklórneho hnutia na Slovensku prof. Cyril Zálešák, rodák z Kuželova (Morava) bol výborný muzikant (husle) aj spevák, rád tancoval Verbuňk. Začal študovať na Masarykovej univerzite v Brne, no v r. 1939 sa v Čechách zatvárali niektoré vysoké školy, tak si vybral Univerzitu Komenského v Bratislave. Úspešne absolvoval geografiu a telesnú výchovu. Bol výborným športovcom (majster Slovenska v skoku o tyči). V práci na Povereníctve školstva a kultúry sa dostal k prvým výskumom tradičnej ľudovej kultúry. Úspešné boli jeho prvé publikácie: Horňácky odzemok a verbuňk (1950). Neskôr: Pohronské tance (1953). Medzi tým prijal pozvanie na prácu v Matici Slovenskej v Martine. Tam založil: Ústredie národopisných a tanečných ochotníckych skupín. Pritom aj prvý Poradný zbor pre národopisné skupiny. Má veľkú zásluhu na založení Šatnice krojov, ktorá ako požičovňa veľmi pomáhala vtedajším národopisným skupinám.

Z Martina prešiel spolu s Odborom Ľudovej umeleckej tvorivosti (ĽUT) do Bratislavy, kde bol rozhodnutím Povereníctva pre školstvo a kultúru zriade-ný Osvetový ústav (1953) aj jeho Tanečné oddelenie.

 

Je autorom veľmi hodnotných odborných publikácií, zborníkov, napríklad: Ľudové tance na Slovensku (1964) a stoviek odborných článkov v rôznych odborných časopisoch v Československu i v zahraničí. Prednášal na odbor-ných školeniach, seminároch a sympóziách. Bol jedným z prvých predsedov Programovej rady Folklórneho festivalu vo Východnej. Vedúcim Tanečného oddelenia Osvetového ústavu bol až do sept. 1977, kedy odišiel do penzie. Spolupracoval externe v uvedenom oddelení - spracoval známu publikáciu: Folklórne hnutie na Slovensku. Požiadavka na toto dielo vznikla v novembri 1977, na pracovnej koordinačnej porade metodikov - odborných pracovníkov pre folklór z vtedajších Okresných osvetových stredísk na Slovensku, kde sme sa v kruhu odborníkov - osvetárov poďakovali C. Zálešákovi za jeho dlhoročnú odbornú prácu.  

C. Zálešák bol vyše dvadsať rokov vedúcim a choreografom folklórneho súboru Technik. Ako choreograf a pedagóg pôsobil aktívne vo viacerých folklórnych súboroch.

Bol scenáristom a režisérom desiatok scénických programov na folklórnych festivaloch a slávnostiach na Slovensku i v Čechách. Tiež pôsobil roky ako aktívny člen Programovej rady folklórneho festivalu v Strážnici.

 

 

Za svoju odbornú prácu získal rad významných odborných ocenení a
štátnych vyznamenaní.


Vzdajme chvíľou ticha poctu jeho nezastupiteľnému celoživotnému dielu,
ktorým sa zaradil nesporne medzi najvýznamnejšie osobnosti národnej kultúry Slovenskej i Českej republiky.

 

 

Česť jeho pamiatke !

 


Bratislava, 17. apríl 2013

  Mgr. art. Štefan Zima,  Senátor  h. c.   Predseda Folklórnej únie na Slovensku

02.05.2013 06:28:59
Východoslovenské folklórne združenie

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one