EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Východoslovenské folklórne združenie

člen Folklórnej únie na Slovensku

    je záujmovou, spoločenskou, nezávislou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou. Členstvo v ňom môže byť kolektívne a individuálne. Je otvorené pre každého, kto chce prispieť k naplneniu cieľov a úloh, ktoré si združenie stanovilo. Ustanovené bolo 12. mája 1990 na Valnom zhromaždení v Košiciach a zaregistrované 16. mája 1990 na Ministerstve vnútra a životného prostredia v Bratislave, ktoré ho oprávnilo k činnosti. V júni 1990 prispelo k vytvoreniu Folklórnej únie na Slovensku, ktorého je členom. Vzniklo v dobe veľmi ťažkej pre folklórne hnutie. Bola to potreba, nutnosť - vtedy ako „záchranný pás". Mnohé folklórne kolektívy prežili a existujú dnes len a len vďaka združeniu, ktorého sa stali členmi.

    Jeho základnou úlohou je združovať kolektívy a jednotlivcov zaujímajúcich sa o duchovné a materiálne prejavy ľudovej kultúry, hlavne na východnom Slovensku. Zároveň vytvárať priaznivé podmienky pre uchovávanie a rozvoj  rôznych foriem  folklórneho hnutia, podporovať šírenie kladného vzťahu k folklórnym tradíciám. Plniť úlohy propagácie kultúrnych, estetických a výchovných hodnôt východoslovenského folklóru. Spolupracovať s folklórnymi organizáciami  inštitúciami celého sveta. Podieľať sa  na ochrane práv a oprávnených požiadaviek folklórnych  súborov, skupín, jednotlivcov a iných záujmových zoskupení. Prinavrátiť miesto a obsah tradičným zvykom, vychádzajúcich a súvisiacich s náboženskými obradmi.

     Jednou z úloh  združenia, medzi mnohými, je zabezpečovanie a vydávanie edičných materiálov na pomoc kolektívom a ich vedúcim.

     Naše združenie, to nie sú slová, to sú činy.

     Ak chcete príďte medzi nás a staňte sa našimi členmi.

 

Ing. Ladislav Bačinský, 2003

zakladateľ združenia

 

 

 

 

 

 

 

Jeho cieľom je:

- združovať  kolektívy  a  jednotlivcov,  zaujímajúcich sa  o  duchovné  a  materiálne  prejavy tradičnej  ľudovej kultúry;

 - vytvárať priaznivé  podmienky pre uchovávanie a rozvoj rôznych foriem folklóru,  podporovať šírenie kladného  vzťahu k  folklórnym  tradíciám v detských  a  dospelých folklórnych súboroch, dedinských folklórnych skupinách a iných záujmových zoskupeniach;

- aktivizovať svojich členov k účasti na uskutočňovaní poslania a záujmov združenia a jeho programu;

- reprezentovať a obhajovať záujmy združenia a jeho členov pred štátnymi a inými orgánmi a organizáciami;

 - pôsobiť proti všetkým formám vulgarizácie dedičstva tradičnej ľudovej kultúry.

 

Ďalšími úlohami sú:

- Plniť úlohy propagácie a popularizácie súborov, skupín a jednotlivcov a iných záujmových zoskupení doma i v zahraničí;

 - podieľať sa na  ochrane  práv  a oprávnených požiadaviek folklórnych súborov,  skupín,  jednotlivcov  a iných záujmových zoskupení;

 - podieľať sa  na príprave právnych noriem  (zákonov, predpisov, nariadení, smerníc, vyhlášok a pod.)  týkajúcich sa  činností  v oblasti folklóru,  alebo aspoň účinne zasahovať do ich prípravy a vydávania;

 - spolupracovať  pri vyhlasovaní súťaží,  prehliadok a  festivalov,  podieľať sa na ich usporadúvaní (na všetkých stupňoch: regionálnom, krajskom, celoštátnom i medzinárodnom)

 - zabezpečovať  vydávanie  edičných  materiálov na pomoc  kolektívom a ich  vedúcim,  prispievať do edičných materiálov a časopisov dostupných základným kolektívom a jednotlivcom;

- riešiť otázky odbornej prípravy umeleckých kádrov a organizátorov folklórnych podujatí;

- získavať,    registrovať   a   poskytovať   informácie  o  možnostiach   a   podmienkach   účinkovania a pôsobenia kolektívov a jednotlivcov doma i v zahraničí;

- organizovať  a  sprostredkovávať  výmenu  poznatkov  a  skúseností  medzi  príslušníkmi združenia;

  - udržiavať  pravidelný styk so základnými kolektívmi  a jednotlivcami a oboznamovať ich s aktuálnym  stavom folklórneho hnutia

 - vo   svojej   pôsobnosti   sa   zúčastňovať  na  činnosti  medzinárodných  organizácií,  spolupracovať  s folkórnymi organizáciami a manažérmi iných štátov;

 - spolupracovať s ostatnými združeniami, zväzmi, či úniami v Slovenskej republike;

- prinavrátiť  miesto  a  obsah  tradičným  zvykom,  vychádzajúcich z  náboženských  obradov a s nimi súvisiacich;

- podľa potrieb a záujmov členskej základne vyvíjať ďalšie aktivity napĺňajúce úlohy združenia.

 

 

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one