EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Východoslovenské folklórne združenie

člen Folklórnej únie na Slovensku

    je záujmovou, spoločenskou, nezávislou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou. Členstvo v ňom môže byť kolektívne a individuálne. Je otvorené pre každého, kto chce prispieť k naplneniu cieľov a úloh, ktoré si združenie stanovilo. Ustanovené bolo 12. mája 1990 na Valnom zhromaždení v Košiciach a zaregistrované 16. mája 1990 na Ministerstve vnútra a životného prostredia v Bratislave, ktoré ho oprávnilo k činnosti. V júni 1990 prispelo k vytvoreniu Folklórnej únie na Slovensku, ktorého je členom. Vzniklo v dobe veľmi ťažkej pre folklórne hnutie. Bola to potreba, nutnosť - vtedy ako „záchranný pás". Mnohé folklórne kolektívy prežili a existujú dnes len a len vďaka združeniu, ktorého sa stali členmi.

    Jeho základnou úlohou je združovať kolektívy a jednotlivcov zaujímajúcich sa o duchovné a materiálne prejavy ľudovej kultúry, hlavne na východnom Slovensku. Zároveň vytvárať priaznivé podmienky pre uchovávanie a rozvoj  rôznych foriem  folklórneho hnutia, podporovať šírenie kladného vzťahu k folklórnym tradíciám. Plniť úlohy propagácie kultúrnych, estetických a výchovných hodnôt východoslovenského folklóru. Spolupracovať s folklórnymi organizáciami  inštitúciami celého sveta. Podieľať sa  na ochrane práv a oprávnených požiadaviek folklórnych  súborov, skupín, jednotlivcov a iných záujmových zoskupení. Prinavrátiť miesto a obsah tradičným zvykom, vychádzajúcich a súvisiacich s náboženskými obradmi.

     Jednou z úloh  združenia, medzi mnohými, je zabezpečovanie a vydávanie edičných materiálov na pomoc kolektívom a ich vedúcim.

     Naše združenie, to nie sú slová, to sú činy.

     Ak chcete príďte medzi nás a staňte sa našimi členmi.

 

Ing. Ladislav Bačinský, 2003

zakladateľ združenia

 

 

 

 

 

 

 

Jeho cieľom je:

- združovať  kolektívy  a  jednotlivcov,  zaujímajúcich sa  o  duchovné  a  materiálne  prejavy tradičnej  ľudovej kultúry;

 - vytvárať priaznivé  podmienky pre uchovávanie a rozvoj rôznych foriem folklóru,  podporovať šírenie kladného  vzťahu k  folklórnym  tradíciám v detských  a  dospelých folklórnych súboroch, dedinských folklórnych skupinách a iných záujmových zoskupeniach;

- aktivizovať svojich členov k účasti na uskutočňovaní poslania a záujmov združenia a jeho programu;

- reprezentovať a obhajovať záujmy združenia a jeho členov pred štátnymi a inými orgánmi a organizáciami;

 - pôsobiť proti všetkým formám vulgarizácie dedičstva tradičnej ľudovej kultúry.

 

Ďalšími úlohami sú:

- Plniť úlohy propagácie a popularizácie súborov, skupín a jednotlivcov a iných záujmových zoskupení doma i v zahraničí;

 - podieľať sa na  ochrane  práv  a oprávnených požiadaviek folklórnych súborov,  skupín,  jednotlivcov  a iných záujmových zoskupení;

 - podieľať sa  na príprave právnych noriem  (zákonov, predpisov, nariadení, smerníc, vyhlášok a pod.)  týkajúcich sa  činností  v oblasti folklóru,  alebo aspoň účinne zasahovať do ich prípravy a vydávania;

 - spolupracovať  pri vyhlasovaní súťaží,  prehliadok a  festivalov,  podieľať sa na ich usporadúvaní (na všetkých stupňoch: regionálnom, krajskom, celoštátnom i medzinárodnom)

 - zabezpečovať  vydávanie  edičných  materiálov na pomoc  kolektívom a ich  vedúcim,  prispievať do edičných materiálov a časopisov dostupných základným kolektívom a jednotlivcom;

- riešiť otázky odbornej prípravy umeleckých kádrov a organizátorov folklórnych podujatí;

- získavať,    registrovať   a   poskytovať   informácie  o  možnostiach   a   podmienkach   účinkovania a pôsobenia kolektívov a jednotlivcov doma i v zahraničí;

- organizovať  a  sprostredkovávať  výmenu  poznatkov  a  skúseností  medzi  príslušníkmi združenia;

  - udržiavať  pravidelný styk so základnými kolektívmi  a jednotlivcami a oboznamovať ich s aktuálnym  stavom folklórneho hnutia

 - vo   svojej   pôsobnosti   sa   zúčastňovať  na  činnosti  medzinárodných  organizácií,  spolupracovať  s folkórnymi organizáciami a manažérmi iných štátov;

 - spolupracovať s ostatnými združeniami, zväzmi, či úniami v Slovenskej republike;

- prinavrátiť  miesto  a  obsah  tradičným  zvykom,  vychádzajúcich z  náboženských  obradov a s nimi súvisiacich;

- podľa potrieb a záujmov členskej základne vyvíjať ďalšie aktivity napĺňajúce úlohy združenia.

 

 

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one